حکایت سلامت

بررسی مشکلات سلامت مردم و ترویج اصول علمی آموزش سلامت

چک لیست ارزشیابی بلند مدت جلسه آموزشی
 

چک لیست ارزشیابی بلند مدت جلسه  آموزشی 
 مشخصات کلی جلسه              
نام جلسه  : تاریخ برگزاری جلسه  : تاریخ ارزشیابی جلسه  :
مسئول برگزاری جلسه  : مسئول ارزشیابی جلسه  : گروه  هدف جلسه  آموزشی:
تعدا افراد شرکت کننده در جلسه  :  تعداد افراد مورد ارزشیابی :  شماره فرد مورد ارزشیابی : 
ردیف  سوالات نگرش خیلی موافقم موافقم کمی موافقم مخالفم  خیلی مخالفم امتیاز به دست آمده 
1 مطالب زیادی  از جلسه آموزشی به یاد من مانده است  4 3 2 1 0  
2 جلسه  آموزشی باعث افزایش مطلوب دانش من گردید  4 3 2 1 0  
3 جلسه  آموزشی باعث افزایش  انگیزه کاری در من شد   4 3 2 1 0  
4 جلسه   آموزشی در ارتباط مستقیم با وظایف شغلی من بود  4 3 2 1 0  
5 جلسه  آموزشی در بهبود مسیر کاری من  نقش موثری را بازی کرد  4 3 2 1 0  
6 بعد از اجرای جلسه  آموزشی علاقه مند شدم در این زمینه بیشتر مطالعه کنم  4 3 2 1 0  
7 به دلیل جالب و کاربردی بودن مطالب ،حاضرم یک بار دیگر در  جلسه  آموزشی مشابه شرکت کنم . 4 3 2 1 0  
   سوالات دانش پاسخ مطلوب امتیاز به دست امده
1      
2      
3      
4      
5      
   سوالات  عملکردی بلی خیر  
1 آیا مهارت( یا کار )  بر  اساس برنامه زمانی پیش بینی شده توسط فرد مورد بررسی اجرا شده است  2 0  
2 آیا کار انجام شده دارای تمام  استاندارد های آموزش داده شده می باشد ؟ 2 0  
  پیشنهادات     
1 آیا در  جریان کار متوجه کمبود یا نقص در برنامه اجرایی آموزش  شده اید ؟ بلی خیر
2 آیا پیشنهادی جهت اصلاح برنامه دارید ؟  بلی خیر
3 موارد پیشنهادی را بنویسید .   
 
دستور العمل تکمیل چک لیست ارزشیابی بلند مدت جلسه  آموزشی 
ردیف  دستورالعمل تکمیل 
  مشخصات کلی جلسه  : در فاصله زمانی 4 تا 6 ماه بعد از برگزار یجلسه  آموزشی ، ارزشیابی تاثیر جلسه  می بایت انجام پذیرد . واحد بر گزار کننده جلسه آموزشی مسئول اجرا و واحد آموزش سلامت مسئول پایش برنامه اجرا  و اضافه نمودن نتایج به بانک اطلاعات رسانه و مداخلات آموزشی می باشد . 
  حداقل از 10% افراد شرکت کننده در هر جلسه  آموزشی می بایست چک لیست ارزشایبی بلند مدت تکمیل گردد . 
  سوالات نگرش
از سوال 1 الی 7   سوالات به همراه پاسخ مورد نظر برای  فرد مورد بررسی خوانده میشود و  بر اساس نگرش او به یکی از گزینه های پنج گانه امتیاز داده میشود 
   سوالات دانش: 
ز سوال ا الی 5 ،  توسط فرد ارزشیابی کننده چند سوال از  مباحث آموزش داده شده مطرح میشود و بر اساس پاسخ درست یا نادرست طبقه بندی میشود .   جملات بدون این که به فرد  مورد ارزشیابی نشان داده شود ، برای  او خوانده میشود . در صورتی که پاسخ صحیح بدهد امتیاز 2 و در صورتی که پاسخ ناصحیح داده شود ، پاسخ صفر دریافت میشود . 
   سوالات  عملکردی
1 با مقایسه میان برنامه اجرایی آموزش داده شده و کار یا مهارت انجام شده توسط فرد مورد بررسی مشخص میشود برنامه بر اساس جدول زمانی پیش بینی شده انجام شده است یا خیر . در صورت همخوان بودن پاسخ بلی و در صورت ناهمخوان بودن پاسخ خیر علامت زده میشود . 
2 استاندارد رفتار اموزش داده شده توسط بر گزار کننده جلسه  نوشته و عملکرد فرد مورد بررسی با ان مورد مقایسه قرار می گیرد . در صورتی که حداقل 80درصد ستانارد رعایت شده باشد . پاسخ بلی و در غیر این صورت پاسخ خیر دریافت میشود . 
  پیشنهادات 
1 در صورتی که فرد مورد بررسی متوجه کمبود یا نقص شده باشد ، پاسخ بلی علامت زده میشود .( پاسخ های داده شده در ستون توضیحات علامت زده میشود . )
2 در صورتی  که پیشنهادی جهت اصلاح برنامه وجود نداشته باشد ، پرسشگری پایاین مییابد و در صورت  پاسخ بلی سوال سوم پرسیده میشود . 
3 تمامی پیشنهاداتی که توسط فرد مورد بررسی داده میشود ، به تفضیل و با ذکر جزئیات نوشته میشود. 

[ پنجشنبه ۲۵ اسفند۱۳۸۴ ] [ 10 ] [ واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی اهواز ] [ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،